Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » kostnice

kostnice
**

Žehuň, Funerálie, Kostnice a márnice

Barokní kostnice, která zřejmě sloužila původně jako márnice, byla postavena v letech 1765–66 podle návrhu architekta Františka Kermera. Ten je zřejmě i autorem návrhu sousedního kostela sv. Gotharda. V roce 1896 byla kostnice opravena zásluhou faráře Františka Jeřábka a poslední větší oprava byla provedena v letech 1929–32 v souvislosti s opravami kostela. Při této opravě získala současnou fasádu, zřejmě po odstranění původního barokního řešení, a byla opravena konstrukce krovu. V roce 1987 pak byla přeložena střecha novou krytinou. V roce 2010 byl zahájen projekt na obnovu chátrající památky, který koordinuje místní kronikářka paní Ludmila Tvrdíková a v srpnu roku 2015 byla zahájena rekonstrukce celého areálu kostela sv. Gotharda včetně kostnice a ohradní zdi.

Kostnice je postavena z bílé opuky na půdorysu téměř pravidelného čtverce, pravděpodobně nepodsklepena. Kryta je jehlancovou střechou mansardové konstrukce s profilovanou dřevěnou římsou, oddělující její horní část. Na vrcholu střechy je umístěn latinský kříž z kovu, při patě zdobený stylizovanými rozvilinami.

Vnější stěny nejsou členěny a jsou opatřeny hrubou omítkou šedé barvy. Pod profilovanou korunní římsou s výrazným okapníkem probíhá bílý vlys, který je v ose nad vstupem zalomený do segmentového oblouku a stejným způsobem je zalomena i bílá korunní římsa, jejíž horní část chybí a je přerušena konstrukcí střechy. Toto zalomení korunní římsy by mohlo naznačovat umístění nějaké štukové nebo malované výzdoby zřejmě oválného nebo kruhového tvaru nade dveřmi. Ve východní a jižní stěně jsou v ose horizontálně položená oválná okna s hladkým štukovým rámem, v západní stěně je stejné okno v mělké segmentové nice bílé barvy, rámované štukovanou lištou. Vstupní portál, tvořený dřevěnými trámky, se nachází v severní stěně a je umístěn přibližně v ose průčelí. Na západní a jižní stěnu kostnice navazuje ohradní zeď hřbitova.

Interiér kostnice je řešen jako volný prostor s dekorativním uspořádáním lidských kostí na půdorysu písmene U, kterou ve 2. polovině 18. století uspořádal farář Jan Šolc s učitelem Melicharem Ulrichem. Stěny z lidských kostí vysoké 2,5 metru a silné 60 cm, přístupné rovněž uličkou při východní a jižní stěně, jsou zpevněny dřevěnou konstrukcí, kosti zřejmě nejsou k sobě navzájem nijak přichyceny. Jsou naskládány v několika vrstvách, lebky se střídají s kostmi z končetin a na některých místech jsou zbytky kostí uspořádány do tvaru ondřejského kříže. V jihozápadním nároží je vyrovnána z lidských ostatků hranice do výše 1,5 metru a na stropním trámu je zavěšena stylizovaná girlanda z pánevních a hrudních kostí ve středu s lebkou. Kosti pochází ze zrušených hrobů a část jich byla zřejmě přeneseny ze starší kostnice, která stávala na jiném místě (v místech dnešní školy?). Prostor je doplněn oltářní zděnou menzou, která je představená před stěnu z kostí proti vchodu, završená latinským křížem s korpusem Krista z 2. pol. 18. století. Před menzou je umístěno plátno v dřevěném rámu, neznámého původu, s třemi maltézskými kříži a nápisem POKOJ VÁM! Při jižní stěně se dochovala barokní dřevěná procesní rakev z 18. století, t.č. je přenesená do severní kaple v kostele sv. Gotharda.

V letech 2017-20 provedl paleopatolog Václav Smrček z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků výzkum kosterních pozůstatků, v rámci kterého bylo nalezeno přes 40 ostatků osob, zraněných husitskými zbraněmi (okované cepy, řemdich, sekera, kuše, sudlice), datovaných do let 1420-44. Velmi opatrná hypotéza přitom uvádí, že by mohlo jít o ostatky bojovníků z bitvy u Lipan, které coby raněné odvezl z bojiště prchající Jan Čapek ze Sán k doléčení v okolních vesnicích. Mezi kostmi byly také identifikovány ostatky padlých v bitvě u Kolína.

Zájemci o prohlídku se mohou dopředu objednat na e-mailu: tvrdikovaludmila@seznam.cz nebo se telefonicky ohlásit na některé z čísel průvodců, uvedených u brány do areálu kostela sv. Gotharda.

Prohlášení za památku

Kostnice je zapsána spolu s kostelem sv. Gotharda a hřbitovní zdí s bránou a sochami do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 44587/2–1974.

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Kuča K.: Chlumecko a Novobydžovsko, historie a architektonické památky Pocidliní. Vydavatelství Balustráda 1995.

Záhorka J.: Kostnice u kostela sv. Gotharda v Žehuni (o. Kolín) – zjednodušený stavebně-historický průzkum. 2010.

Tvrdíková L.: Pohled na Žehuň a okolí v průběhu věků. Vydal Obecní úřad v Žehuni 2012.

Kronika obce Žehuň.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Kostnice stojí v jihozápadním rohu zrušeného hřbitova u kostela sv. Gotharda.

GPS: 50°8'8.410"N, 15°17'28.540"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

Fotogalerie

Žehuň - kostnice, pohled od jihu (2018)Žehuň - kostnice, pohled od západu (2008)Žehuň - kostnice, interiér (2018)Žehuň - kostnice, krucifix (2018)Žehuň - kostnice, východní nároží interiéru (2018)Žehuň - kostnice, stěna z ostatků (2018)Žehuň - kostnice, zadní strana stěny z ostatků (2018)Žehuň - kostnice, ulička mezi stěnou stavby a stěnou z ostatků (2018)Žehuň - kostnice, barokní procesní rakev, dnes přenesená do kostela (31. 8. 2013)Jindřich Záhorka, půdorys kostnice (2010)Jindřich Záhorka, návrh rekonstrukce severní stěny kostnice 1 (2010)Jindřich Záhorka, návrh rekonstrukce severní stěny kostnice 2 (2010)

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK