Cesty a památky

Kolínsko » Žehuň » Žehuňsko - EVL

Žehuňsko - EVL
***

Žehuň, Choťovice, Zbraň, Korce (zaniklá ves), Žehuňská obora, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Žehuňsko je vyhlášena v nadmořské výšce 203 - 272 metrů na celkem pěti samostatných lokalitách o celkové rozloze 358,1087 ha, částečně se jednotlivé lokality překrývají s NPP Žehuňský rybník, NPP Kopičácký rybník, NPR Kněžičky, PO Žehuňský rybník-obora Kněžičky a PP Žehuňsko - Báň u Hradčan (okres Nymburk). EVL je ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy a regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Důvodem vyhlášení EVL je ochrana polopřirozených suchých trávníků a křovin na vápnitých podložích, význačného naleziště vstavačovitých (prioritní stanoviště), panonské šípákové doubravy, eurosibiřské stepní doubravy, přirozených nádrží, bezkolencových luk na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, nivních luk říčních údolí, extenzivně sečených louky nížin až podhůří, zásaditých slatinišť a lokalit s výskytem roháče obecného (Lucanus cervus) a vrkoče útlého (Vertigo angustior).

Typy evropských stanovišť a kód předmětu ochrany:

3150 -  přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6210 -  polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) , význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště,
6410 -  bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae),
6440 -  nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii,
6510 -  extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis),
7230 -  zásaditá slatiniště
91H0 -  panonské šípákové doubravy - prioritní stanoviště,
91I0 -  eurosibiřské stepní doubravy - prioritní stanoviště.

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1083 - roháč obecný  (Lucanus cervus),
1014 - vrkoč útlý  (Vertigo angustior).

Prohlášení za památku

Původně byla ke dni 22. prosince 2004 porvé vyhlášena EVL s názvem Žehuň, chránící malou slatinnou loučku (0,2374 ha). Ta byla ke dni 3. listopadu 2009 zrušena Nařízením vlády ze dne 26. října 2009 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit č. 371/2009 Sb. a nově vyhlášena v současném rozsahu. Ten byl potvrzen Nařízením vlády ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit č. 318/2013 Sb. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 5391 a kódem NATURA CZ0214050.

Fotogalerie

Žehuňský rybník - bukáček malý (2017 foto Antonín Škuthan)Žehuň - evropsky významná oblast Žehuňsko, jetel jahodnatý (foto Daniel Koutecký)Žehuň - evropsky významná oblast Žehuňsko, vrkoč útlýŽehuň - evropsky významná oblast Žehuňsko, mapa

Zdroj informací

Databáze zvláště chráněných území Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se nachází v okolí Žehuně na katastrálním území obcí Žehuň, Choťovice, Končice, Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany, Kněžičky, Opočnice a Lovčice v nadmořské výšce 203 – 272 metry.

GPS: 50°8'58.157"N, 15°18'15.249"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK