Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » zámek

zámek
***

Kolín, Zámky, Zámky dochované

Na místě zbořeniště kláštera, který v roce 1421 vypálili husité, nebo v jeho těsné blízkosti, započal v roce 1437 husitský hejtman a kněz Bedřich ze Strážnice se stavbou nevelkého gotického hradu s názvem Lapis refugii (Kámen útočiště). Dodnes se v Regionálním muzeu v Kolíně dochovala nápisová deska z původní brány, na které je latinský nápis: CASTRUM DICTUM LAPIS REFUGII FUNDATUM EST A(NNO) D(OMINI) MCCCCXXXVII F(ERIA) III PST MARCELLI dokládající, že hrad stavěl mistr Petr; díky tomuto nápisu je mistr Petr nejstarším stavitelem hradu v České republice, kterého známe jménem. Hrad v Kolíně je navíc jediným ze známých hradů husitských hejtmanů, který byl založen ve městě.

Podle nejnovějších poznatků po stavebně-historickém průzkumu v letech 2003–04 nebyl hrad Bedřicha ze Strážnice příliš velký svým rozsahem ani architektonickou hodnotou a od měšťanských domů na náměstí se v podstatě lišil pouze opevněním. K původní městské Klášterské bráně byl vestavěn do parkánu mezi hradební zdi základ dnešního západního křídla, z něhož se dochovaly obvodové zdi. Zároveň bylo založeno protilehlé východní křídlo, z něhož se zachovaly obvodové zdi přízemí a sklepy, a které bylo kratší než dnes. Od města odděloval hrad příkop, který byl i na jižní straně, tj. směrem k cestě od Klášterské brány. Dokládá to skutečnost, že brána tehdy ještě sloužila i jako brána městská a Bedřich ze Strážnice ji nezabral pro svůj hrad (možná však její první patro používal jako hradní kapli, přesvědčivý důkaz pro toto tvrzení ale chybí). Stavba tohoto prvního hradu byla dokončena v roce 1448, ale již v roce 1458 ho získal král Jiří z Poděbrad, který dosadil do Kolína královského hejtmana. V roce 1477 na kolínský hrad umístil uherský král Matyáš Korvín posádku, která opakovaně vyplenila město i okolí. V roce 1487 odkoupil hrad český král Vladislav II. Jagelonský a v majetku české královské komory zůstal od této doby, až na malé výjimky, do roku 1829, kdy byl prodán ve veřejné dražbě.

V držení hradu se ovšem střídali zástavní držitelé, v letech 1502–05 to byl například Mikuláš Trčka z Lípy a po něm do roku 1536 Vojtěch a Jan z Pernštejna. Za Pernštejnů proběhla po roce 1529 radikální a výjimečně pokroková pozdně gotická, až raně renesanční, přestavba hradu, provedená královskou stavební hutí Benedikta Rejta z Loun. která je zřejmě jedním z prvních raně renesančních počinů v Čechách. Klášterská brána byla při této přestavbě plně funkčně zapojena do masy západního křídla, takže se přestala opticky v jeho siluetě uplatňovat. Západní křídlo navíc bylo prodlouženo k jihu o mimořádně pozoruhodný schodišťový trakt, který se v nejvyšším patře směrem k východu (k městu) otvíral do podoby krásné arkádové lodžie. V suterénu západního křídla vznikla velká síň, zaklenutá na středový pilíř, nad kterou se v patře nacházel slavnostní sál s táflováním. Dále bylo přestavěno a rozšířeno i protilehlé východní křídlo a zřejmě bylo vystavěno i jižní křídlo (zbořené v 19. století). Východní křídlo směrem k Labi končilo traktem hradních kuchyní, které měly dva obrovské dymníky, známé z vyobrazení až do 18. století. Dále byla na severní straně nádvoří (nad Labem) postavena velká půlválcová nebo polygonální bašta, chránící čtverhrannou vodárenskou věž se spojovacím můstkem (obě byly zbořeny roku 1842 při výstavbě železnice), v prostředí českých hradů velmi ojedinělý typ. V rámci přestavby byl hrad podstatně rozšířen západním směrem o velké předhradí s pivovarem a novou vstupní bránou, která nebyla zcela dostavěna, proto z ní dnes zbývá pouze přízemí. Každopádně byla podle projektu plánována jako mohutná a vysoká věž, která měla být hlavní dominantou areálu.

V letech 1536–44 na hradě sídlil Albrecht z Gutštejna, poté byl v přímém držení krále Ferdinanda I. Ten v roce 1553 postoupil značně neudržovaný hrad zástavnímu držiteli Karlovi ze Žerotína, který přistoupil k jeho přestavbě na vrcholně renesanční zámek. Západní křídlo bylo během této přestavby prodlouženo směrem k severu, až na samý okraj skály nad Labem, a k velké škodě bylo zrušeno nádherné schodiště od Benedikta Rejta v jižní části. První patro Klášterské brány bylo upraveno na zámeckou kapli. Ve druhém patře pak byl velký slavnostní sál, o patro níž vstupní mázhaus, který dodnes existuje rozdělený příčkami, a směrem do nádvoří bylo přistavěno dnešní čtyřramenné schodiště. V západním křídle vzniklo dále několik panských apartmánů (v renesančním pojetí) – obytné jednotky členů šlechtické rodiny, skládající se vždy z vytápěné světnice a nevytápěné komory ke spaní. Západní křídlo bylo v exteriéru zcela sjednoceno do jednoho bloku, pokryté bylo sgrafitovou fasádou a ukončeno dvěma nízkými střechami, zakrytými obloučkovou atikou, která byla převzata ze vzorů severoitalské renesance. Zcela přestavěno bylo i východní a jižní křídlo, které se obracelo do nově zřízené okrasné zahrady ohraničené hradbou městského opevnění s jednou válcovou baštou, ke které byl přistavěn arkádový altán spojený se zámkem krytou chodbou na krakorcích v městské hradbě (tuto podobu měl zámek až do demolic v 18. a 19. století). V přízemí východního a jižního křídla byly kanceláře panství, kuchyně a v jižním křídle zbrojnice. V horních patrech pak byly obytné apartmány a nad průjezdem do Zámecké ulice reprezentační jídelna. Přestavěno bylo i předhradí, kde byla zazděna starší Rejtova brána a prolomena současná renesanční brána v budově tzv. „purkrabství“ k jihu. Renesanční úpravy byly ukončeny v roce 1585 za Kašpara Melichara ze Žerotína, od něhož zámek vykoupil v roce 1591 císař Rudolf II. a opět dosadil do Kolína císařského hejtmana.

Od konce 16. století ztrácí zámek funkci panské rezidence a je nadále užíván jen jako správní budova a částečně i jako pivovar. V období třicetileté války na zámku pobývalo vojsko, které zde napáchalo mnoho škod, do konce 17. století bylo celé panství v neutěšeném stavu. V roce 1705 císař Josef I. zastavil kolínské zboží hrabatům ze Salburku, kterým patřilo do roku 1745. Za nich nebyla realizována barokní přestavba, dochovaná na plánech z roku 1726. V roce 1812 nocoval na zámku císař František I. Habsburský a zúčastnil se mše v zámecké kapli.

Dne 21. dubna 1829 koupil kolínský zámek se zbytkem původního panství ve veřejné dražbě volarský podnikatel a velkostatkář Jakub Veith (* 1758 - † 1833), který v zámku zřídil administrativní centrum svého nově nabytého majetku. Za jeho syna Václava Vetha (* 1787 - † 1849) pak došlo k úpravě celého areálu zámku, který byl v letech 1843–44 výrazně narušen v souvislosti s odtěžením části skalního bloku při budování železniční trati na břehu Labe. Během těchto oprav získal starý obytný palác současnou sgrafitovou výzdobu. Od jeho vdovy baronky Emeriky Veithové rozené Dejmové ze Stříteže, koupil kolínský velkostatek v lednu roku 1862 rytíř František Horský z Horskýsfeldu, který nechal vypracovat vídeňským architektem Moritzem Hinträgerem, nakonec nikdy nerealizované, plány na velkolepou pseudogotickou přestavbu kolínského zámku, ze kterého chtěl učinit svoje reprezentativní sídlo. Od tohoto záměru ale nakonec ustoupil a po vybudování novostavby zámku v Býchorách nechal celý areál kolínského zámku uzpůsobit provozu pivovaru. František Horský vystavěl v roce 1863 v místech jižní zámecké zahrady restauraci a divadlo „Na zámecké“, které se po přestavbě v roce 1982 a 1911 dochovaly dodnes. Další úpravy areálu byly necitelně prováděny pro účely průmyslového využití akciovou společností Zámecký pivovar od roku 1898 a pokračovaly až do roku 1988, kdy byl provoz pivovaru definitivně zastaven.

Z původního hradu a pozdějšího zámku se dodnes dochovalo zazděné přízemí vstupní brány předhradí s dělostřeleckými střílnami a zbytkem šnekovitého schodiště, část zdiva budovy přiléhající k bráně, kámen s nápisem o dokončení stavby (dnes v Regionálním muzeu). V sousedství bývalé hradní brány se dochovala budova jižního křídla předzámčí, tzv. purkrabství, postaveného v 2. polovině 16. století, v dnešní podobě z roku 1911, s pozdně renesančním bosovaným portálem nové vstupní brány a zbytky renesančních sgrafit směrem do velkého nádvoří. Nejcennější částí areálu je původně gotické západní křídlo hradního paláce se zbytky městské Klášterské brány ze 13. století v průjezdu do malého nádvoří a s rozlehlým goticko-renesančním sklepením, dnes tzv. Žerotínský palác. Jeho zdivo je pokryto neorenesančními sgrafity z 19. století, pod kterými jsou dochovány a konzervovány zbytky původních renesančních sgrafit. Na jihovýchodním nároží paláce se ve 2. patře dochovaly zazděné pozůstatky renesanční arkádové lodžie, umožňující původně výhled na město i zahradu. Při rekonstrukci fasád v roce 2018 byl v 1. patře objeven (a přiznán) zazděný renesanční portál dveří, vedoucí původně ze sakristie zámecké kaple na dřevěnou pavlač. Malé nádvoří je na protilehlé straně ohraničeno zbytky gotického východního křídla s průjezdem do Zámecké ulice, v dnešní úpravě z 18. století, a klasicistním severním křídlem palácového jádra z roku 1844. Na jižní stěně směrem do zámecké ulice se dochoval zbytek poměrně vzácného kobercového sgrafita, které se na zámeckých stavbách u nás dochovalo zcela výjimečně.

Do Žerotínského paláce se vstupuje z malého nádvoří, kde se dochovalo profilované kamenné ostění pozdně gotického portálu, vedoucí na čtyřramenné schodiště s hřebínkovými renesančními klenbami. To je ukončeno kamenným pozdně gotickým portálem, za kterým je síň, zaklenutá původně dřevěným záklopovým stropem (zachovaným dodnes pod mladším podhledem). Ze síně se dá vstoupit do dvou místností hejtmana, sklenutých valenou klenbou s výsečemi, v místnosti vedoucí do velkého nádvoří je vedle okna zazděný výklenek prevétu. Schodišťovým přístavkem z 2. poloviny 19. století se dá z velkého nádvoří vstoupit do jižní části 1. patra. Zde je jednak místnost bývalé spižírny (kvelbu), sklenutá renesanční křížovou klenbou s hranami zdůrazněnými vytaženými hřebínky, a prostor bývalé zámecké kaple Panny Marie se sakristií. Kaple byla zřízena po roce 1621 a zrušena v roce 1850, od kdy byla využívaná jako kancelář (empírové svícny s anděly jsou v Kokovské kapli chrámu sv. Bartoloměje). Původně byla sklenuta křížovou klenbou, nahrazenou koncem 18. století klenbou valenou s pětibokými výsečemi. Sousední sakristie byla rovněž původně zaklenuta křížovou klenbou, nahrazenou ve 2. polovině 18. století tzv. českou plackou.

Od roku 2000 probíhá postupná a pomalá rehabilitace celého areálu zámku, v letech 2004-05 byla vypracována nová studie Ing. Arch. Jiřím Košťálem na jeho revitalizaci, rekonstrukci a dostavbu. Prvním viditelným počinem bylo zbourání vysoké a předimenzované betonové spilky bývalého pivovaru v roce 2007 a na jaře roku 2008 odstranění bývalých ječných půd na jihu areálu (k tomu přispělo jejich poničení vichřicí Emma). V měsíci červenec 2008 mohla být zahájena oprava severních fasád Žerotínskéhp (západního), východního i severního paláce v souvislosti s probíhající výlukou železniční tratě, vedoucí u paty opěrní zdi, ukončená v listopadu 2008. V roce 2016 bylo provedeno zajištění původních renesančních sgrafit na západním průčelí Žerotínského paláce a v letech 2017-18 byla provedena kompletní obnova fasád Žerotínského paláce.

Prohlášení za památku

Kolínský zámek byl spolu s přilehlým pivovarem zapsán 3. května 1958 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32795/2–4102.

Zdroj informací

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Rišlink V., Jouza L.: Renesance na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1999.

Durdík T.: Ilustrovaná encyklopedie Českých hradů. Praha, nakladatelství Libri, 2000.

Pejša J., Rišlink V.: Lapis refugii, občasník nejen pro kolínský zámek číslo 1/2003. Kolín 2003.

Pejša J., Rišlink V.: Lapis refugii, občasník nejen pro kolínský zámek číslo 1/2004. Kolín 2004.

Rišlink V. a kol.: Kolín - průvodce po kulturních památkách. Kolín 2013.

Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zámek čp. 545 se nachází v Sokolské ulici na severním okraji městského jádra.

GPS: 50°1'45.308"N, 15°11'58.021"E

Přístupnost

Nepřístupné

Fotogalerie

Kolín - zámek, pohled od jihovýchodu (2020)Kolín - zámek, pohled od jihozápadu (2020)Kolín - zámek, Žerotínský palác od severozápadu a pohled na město (20120)Kolín - zámek, pohled od východu (2020)Kolín - zámek od severovýchodu (2020)Kolín - zámek, palác od severu (2020)Kolín - zámek, pohled od severozápadu (2017)Kolín - zámek, celkový pohled na areál s pivovarem od jihozápadu (2018)Kolín - zámek, pohled od východu (2022)Kolín - zámek, pohled od východu (2022)Kolín - zámek, velké nádvoří (2020)Kolín - zámek, Žerotínský palác od západu z dronu (2020)Kolín - zámek, Žerotínský palác od západu z nádvoří (2020)Kolín - zámek, lampa na velkém nádvoří (2020)Kolín - zámek, původní raně gotická Klášterská brána, pohled z Velkého nádvoří (2017)Kolín - zámek, průjezd brány v Žerotínském paláci (2019)Kolín - zámek, fasáda Žerotínského paláce na malém nádvoří (2018)Kolín - zámek, pozdně gotické ostění na východní fasádě Žerotínského paláce a část gotické hradby (2020)Kolín - zámek, pozdně gotické ostění na západní fasádě Žerotínského paláce (2018)Kolín - zámek, Žerotínský palác od jihu (2020)Kolín - zámek, Žerotínský palác od jihozípqadu (2020)Kolín - zámek, Žerotínský palác od jihovýchodu (2022)Kolín - zámek, Žerotínský palác od východu (2022)Kolín - zámek, východní fasáda Žerotínského paláce (2018)Kolín - zámek, lodžie v jihovýchodním nároží, detail (2018)Kolín - zámek, lodžie na východní stěně Žerotínského paláce (2022)Kolín - zámek, brána ve východním křídle (2020)Kolín - zámek, klenba průjezdu brány ve východním křídle (2008)Kolín - zámek, zbytky poměrně vzácných kobercových sgrafit na východním paláci (2006)Kolín - zámek, purkrabství v předzámčí od západu (2009)Kolín - zámek, purkrabství renesanční brána od jihu (2009)Kolín - zámek, odkrytá renesanční sgrafita na budově purkrabství (2007)Kolín - zámek, západní zeď areálu a klasicistní brána ze Sokolské ulice (2017)Kolín - zámek, brána bývalého hradu (2007)Kolín - zámek, zazděné průjezdy brány (2017)Kolín - zámek, brána, znak města (2017)Kolín - zámek, brána bývalého hradu od východu z nádvoří (2007)Kolín - zámek, zbytek kruhové věže u brány (2017)Kolín - pamětní kámen kolínského hradu, dnes v Regionálním muzeu Kolín (2013)Kolín - zámek, půdorys areálu včetně purkrabství a pivovaruKolín - zámek - návrh přestavby z 19. století, pohled od východu (M. Hintrager)Kolín - zámek - návrh přestavby z 19. století, pohled od severu (M. Hintrager)Kolín - zámek, rekonstrukce podoby zámku v pol. 16. století (Vladimír Rišlink 2010)

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK