Cesty a památky

Kolínsko » Liblice

Liblice

Liblice jsou poprvé písemně připomínány ve formuláři biskupa Tobiáše z Bechyně k roku 1289. V předhu­sitském období patřily k majetku pražského biskupství, později arcibiskupství. Pravděpodobně v roce 1418 zastavil arcibiskup Konrád z Vechty liblický poplužní dvůr Janovi Sekretáři ze Smržova, majiteli Kostelce nad Černými lesy, ale ten je držel pouze do 1. listopadu 1420, kdy padl v bitvě pod Vyšehradem. Po sekularizaci církevních statků na počátku husitské revoluce si Liblice přivlastnilo město Český Brod, v jehož držení zůstaly do roku 1461, kdy se majestátem krále Jiřího z Poděbrad dostávají do společného držení Jana Parduse z Vrátkova (bývalého husitského vojevůdce), Jana z Trojanovic a Šimona ze Strážnice na Štítarech, který se pak v roce 1472 stává jediným majitelem vsi. Z doby jeho vlastnictví je doložena zpráva o vybudování rybníka v roce 1496. V roce 1507 ves od jeho dědiců kupují bratři Zikmund a Petr z Trojanovic, kteří ji ale v roce 1508 obratem prodali Václavu Bradáči z Toušeně. Ten zde v roce 1510 buduje další rybník. Sňatkem s jeho neteří Annou z Toušeně se Liblice dostaly v roce 1527 do majetku Jiřího Vachtla z Pantenova, stavitele tvrze v Kounicích. Jeho vnuk Jan Vachtl z Pantenova v roce 1579 prodal Liblice svému zeti Petrovi Šturmovi z Hyršfeldu, a ten je v roce 1583 prodal zpě městu Český Brod. Město se však z nově nabytého majetku netěšilo dlouho, v roce 1623 mu byly za účast v protihabsburském odboji zkonfiskovány všechny statky a prodány knížeti Karlu z Lichtenštejna, který ves připojil ke svému plaňanskému panství. Po skončení třicetileté války v polovině 17. století hospodařil v Liblicích jediný sedlák Jiří Zárybnický, ostatní selské i chalupnické grunty byly rozbořené a pusté. V roce 1677 však byly podle Zlaté knihy všechny opuštěné grunty opět osazeny. V roce 1716 přechází Liblice s celým dosud samostatným panstvím Plaňany pod panství Kostelec nad Černými lesy, v jehož majetku pak zůstaly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 - 1964 byly Liblice samostatnou obcí okresu Český Brod, ke dni 1. lednu 1965 se staly 5. místní částí města Český Brod.

Osobnosti

Karel Anger (* 10. 10. 1883 Liblice - † 14. 9. 1966 Praha) - absolvent odboru strojního inženýrství na C. k. české vysoké škole technické v Praze, od roku 1911 se stal zkušebním komisařem pro obsluhu námořních parních strojů pro Terst a Istrii, v letech 1918-38 byl vrchmím stavebním radou na Ministerstvu veřejných prací v Praze.

František Rambousek (* 1. 4. 1886 Liblice - † 14. 9. 1931 Praha) - autor mnoha odborných článků a vědeckých prací v oboru entomologie, zejména o škůdcích cukrové řepy; od roku 1916 se stal přednostou fytopatologického oddělení Výzkumného ústavu českého průmyslu cukrovarnického, který sám založil.

Bořivoj Rambousek (* 12. 36. 1890 Liblice - † 24. 4. 1921 Pirot, Srbsko) - akademický malíř, v roce 1920 nastoupil jako profesor kreslení na gymnáziu v Pirotu v již. Srbsku, současně vyučoval kresbě ornamentů na tamní tkalcovské průmyslovce. Předčasně zemřel na následky zranění z 1. světové války.

Původ názvu

Název obce je odvozen od slovanského jmena L'uba, tedy ves lidí L'ubových, kde došlo v průběhu století ke změně některých souhlásek. V minulosti se  název obce vyvíjel od Lublice (1289), Lyublicze (1344), Liblicze (1379) po Liblice v roce 1482, od kdy se již nezměnil. Pouze v gruntovní knize panství Plaňany se k roku 1654 uvádí název ve tvaru Lyblycze, což na výslovnost nemá vliv.

Administrativní údaje

Liblice jsou od 1. ledna 1965 administrativní součástí města Český Brod, jejich vlastní katastrální území činí 5,57 km²; v obci je evidováno 291 čísel popisných a 809 obyvatel (1. 1. 2020).

Odkaz

www.liblice.estranky.cz

Mapa

Poloha

Liblice leží na soutoku Šembery a Jalového potoka, 2 kilometry východně od Českého Brodu (23 kilometrů severozápadně od Kolína) v nadmořské výšce 217 metrů nad mořem.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK