Cesty a památky

Kolínsko » Rostoklaty

Rostoklaty
Rostoklaty - znak obce

Nejstarší osídlení na území Rostoklat spadá do mladší doby bronzové, o čemž svědčí nálezy keramiky knovízské kultury (cca 1300 př. n. l.). Dnešní obec vznikla v kolonizačním období 13. století, nejstarší písemná zmínka pochází z listiny datované 23. května 1295, podle které se Zdeslav z Chrustoklat a jeho syn Jan zúčastnili jako jiní vladykové z regionu coby svědek vyměření nového újezdu při relokaci vesnice Bylany, kterou král Václav II. daroval ten den pražskému biskupství. Zdeslavův bratr Předbor z Chrustoklat byl nejprve proboštem v Polici a v letech 1336–60 opatem břevnovského kláštera a majitelem vsi. V roce 1346 držel ves pražský měšťan Menhart Rokycanský a patronát ke kostelu sv. Martina vlastnil roku 1358 král Karel IV. V letech 1394–1400 zde působil jako farář Mistr Jiří z Bora, pozdější generální vikář pražského arcibiskupa. Další zmínka pochází z roku 1404 v souvislosti s tím, že pivovar z Českého Brodu dodával do Chrustoklat pivo. Za husitských válek v roce 1421 zabral Jan z Prahy ve vsi několik dvorů a v roce 1454 zapsal král Ladislav ves Heřmanu ze Zhořevsi. V roce 1478 se uvádí Dorota z Borotína, od které Chrustoklaty získal kolem roku 1500 Jan Svitáka z Landštejna a na Tuchorazi, 19. května 1542 zapsané do obnovených desek zemských Vilémem Svitákem z Landštejna jako součást jejich tuchorazského panství. V roce 1558 český král a římský císař Ferdinand I. Habsburský ves pánům z Landštejna odebral a v roce 1564 ji za vykonané služby udělil do císařské zástavy Hohenvarterům. Někdy mezi léty 1570-74 pak Chrustoklaty připojila ke škvoreckému panství Hedvika z Hazmburka, vdova po Albrechtovi Smiřickém. Majetek byl Smiřickým zkonfiskován v roce 1621, získal ho Albrecht z Valdštejna a ten ho v roce 1623 prodal knížeti Karlu z Liechtenšteinu. Jeho dědicům pak patřily Chrustoklaty jako součást černokosteleckého panství až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Roku 1712 postihl obec ničivý požár, po kterém musela být znovu postavena většina domů a v roce 1799 zde tábořili ruští vojáci coby spojenci českého krále a římského císaře Františka I. Rakouského proti Napoleonovi Bonaparte. Roku 1850 se Chrustoklaty staly samostatnou obcí v okrese Český Brod a po tomto roce se také ustálil i jejich současný název. Od roku 1960 připadly po reorganizaci státní správy do okresu Kolín.

Osobnosti

Jaroslav J. Horák (* 2. 3. 1871 Rostoklaty - † po roce 1936?) - starosta  Zemské jednoty společenstev řezníků a uzenářů v Čechách a víceprezident Evropského svazu řezníků a uzenářů v Paříži, působil rovněž jako poslanec Československé strany živnostensko-obchodnické středostavovské a v letech 1932-35 jako senátor Národního shromáždění.

Josef Lukáš (* 31. 8. 1939 Praha) - představitel dětské role Petra ve filmu Cesta do pravěku a v letech 2002-10 starosta obce Rostoklaty.

Původ názvu

Dnešní název obce byl kodifikován v roce 1921 a vznikl zkomolením původního názvu Chrústoklaty [také Chroustoklaty, Rostoklat, Roztoklaty], který je složeninou staročeského podstatného jména „chrúst”, čili brouk (chroust), a slovesa „klátit”. Šlo tedy o pojmenování vesnice vycházející z činnosti jejich obyvatel klátících chrousty – chrústoklatů. V některých pramenech se uvádí původ názvu obce od "klácení chroští" (mýcení lesa), což neodpovídá jazykovým zvyklostem, neboť v takovém případě by se obec musela původně jmenovat Chrástoklaty (a takový název se v historii obce nikdy neobjevuje).

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 30. listopadu 2007 usnesením číslo 28 schválen znak a prapor obce. Autorem návrhu je heraldik Stanislav Kasík. Znak je tvořený modro - zlatě zvýšeně šikmo děleným štítem se zlatou osmihrotou hvězdou v modrém poli a šikmo lezoucím černým chroustem obecným (Melolontha melolontha) s červenými krovkami a tykadly ve zlatém poli.

Administrativní údaje

Rostoklaty jsou dnes samostatnou obcí, její součástí je od roku 1960 Nová Ves II. Katastrální výměra činí 7,02 km² a žije zde 520 stálých obyvatel (1. ledna 2018).

Fotogalerie

Rostoklaty - pohled z Klepce, v pozadí Polabská nížina s Lysou nad Labem (2008)Rostoklaty - zimní náves (2013)Rostoklaty v zimě (2013)Rostoklaty v zimě (2013)Rostoklaty - pohled na náves z věže kostela (1891, archiv SOŠ Český Brod-Liblice)

Odkaz

www.rostoklaty.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK