Cesty a památky

Kolínsko » Červený Hrádek

Červený Hrádek
Znak obce bečváry, pod které Červený Hrádek spadá (2014)

V roce 1498 koupil od staroboleslavské kapituly zemský písař Prokop z Habřiny ves Poděhusy (dnešní Poďousy) s nedaleko ležící tvrzí zvanou Hrádek Poděhusy, při které založil podhradí. To se velmi rychle rozrůstalo, a tak již v následujícím roce dosáhl jejího povýšení na městečko zvané Hrádek. Privilegium potvrdil český král Vladislav Jagellonský, což dokládá listina z 5. dubna 1499:

List krále Vladislava Jagellonského

Vladislav oznamuje listem tiemto všem, že jsme prošeni jménem slovutného Prokopa z Habřiny, věrného našeho milého, abychom ves při Hrádku, zámku jeho ležící, za městečko vysadili, a při tom obyvatelóm téhož městečka některé milosti dáti a učiniti ráčili tak, aby tu sediece, živností svých tiem lépe a dostatečněji hleděti a je vésti mohli. K kteréžto prosbě pro služby téhož mistra Prokopa, kteréž jest nám činil, nakloněni jsúce, s dobrým rozmyslem a radú věrných našich, mocí královskú v Čechách vysadili jsme již psanú ves u Hrádku, zámku jeho ležící, za městečko a tiemto listem vysazujem tak, aby po tento den těch svobod a milosti užívalo, kterýchž jiná městečka královstvie Českého užívají a užívati mohú buď z práva aneb z obyčeje, dávajíc jim trh téhodní každú středu, a jarmark roční v středu před hodem Narozenie P. Marie s vosmi dny pořád zběhlými. Na kteréžto trhy a jarmark voziti mají a moci budú všelijaké potřeby a tam je prodávati a zase domuov bez překážky vozili a tržné dávati mají ti, kdož na trhy neb jarmark přijedú. A k tomu aby mohli k šenkování piva vařiti, suol skládati, vobilé ladovati, vlnu kupovati, řemesla dělati tiem vším obyčejem a zpuosobem, jakožto jiná svobodná městečka kralovstvie Českého činie, nynie i na budúcie časy, a to bez našie, budúcích našich, králuov Českých , i jiných všech lidí všelijaké překážky. Přikazujíc podkomořiemu i jiným všem úředníkóm i poddaným našim královstvie Českého nynějším i budúcím, věrným našim milým, abyšte obyvatele svrchu psaného městečka, nynějšie i budúcie, v těch ve všech milostech svrchupsaných jměli, drželi a zachovali bez zmatku a všelijaké odpornosti. Všakž proto chceme, aby takové dánie městečka a milostí napřed dotčených bylo každému bez újmy na jeho spravedlnosti. Tomu na svědomie se Dán na Budíně v pátek před Próvodní nedělí letha božieho tisícieho čtyřistého devadesátého devátého, a královstvie našich Uherského devátého a Českého dvacátého vosmého. Et commissione propria maiestatis regie.

K nově vzniklému panství v té době patřily kromě vlastního městečka Poděhusy (Poďousy), Drahobudice, Nepoměřice (dnes okres Kutná Hora) a dvory v Bečvárech, Bečvárkách a Sobočicích, Obec se však do podoby klasického města nerozvíjela a uchovávala si i nadále svou přirozenou ulicovou dispozici podél hlavní komunikace ve směru sever – jih. V následujících letech se majitelé Hrádku rychle střídali, až se v roce 1534 stal majitelem Jindřich Frišic z Nabdína, za kterého je poprvé hrádek označen jako zámek. V roce 1540 koupil hradecké panství Smil Myška ze Žlunic, po jehož smrti bylo rozděleno mezi jeho dvě dcery a devět synů. Panství opět zcelil v roce 1595 Jan Kryštof Myška ze Žlunic, ala za spoluúčast ve vzpouře proti Ferdinandovi II. propadl v roce 1622 jeho majetek králi, od kterého ho v roce 1623 kupuje Václav Kinský z Vchynic. Za třicetileté války bylo městečko opakovaně zpustošeno, v roce 1634 ho vypálilo saské vojsko. Tím také končí období jeho největšího rozvoje, protože když ho 25. března 1637 kupuje Gerhard z Taxisu, je jen malou vesnicí, která trvale přichází i o status městečka. Ještě v tom samém roce prodává Gerhard Hrádek Janu Salazarovi de Monte Albano. Již jeho strýc Blažej Eugen Salazar prodal Hrádek v roce 1672 Václavu Silvestru Smrčkovi z Mnichu, od kterého ho v roce 1681 koupil Hanuš Bedřich z Trauttmansdorfu a připojil ho ke svému panství Červené Pečky. Část zadluženého červenopečeckého panství s Hrádkem koupil v roce 1738 Jan Václav Vražda z Kunvaldu, zemský místosudí, a jeho syn Jan Václav II. panství rozšiřuje v roce 1757 o Chotouchov, Jelčany a Vernýřov. Vraždové z Kunvaldu vlastnili Hrádek až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Osobnosti

Emil Pauer (* 4. 7. 1861 Červený Hrádek - † 21. 12. 1936 Praha) - vládní rada finanční správy a technické finanční kontroly, později šéf technické kontroly v akciovém pivovaře v Praze-Smíchově, jinak také autor epických skladeb a příležitostné lyriky, např. Dva sny erotické, jeho sbírka veršů Reflexe minulosti byla poctěna v roce 1917 cenou České akademie věd a umění.

Původ názvu

Původní název byl jen Hrádek a ten souvisel s existencí tvrze nebo hrádku, staršího než samotná osada. Až ve 2. polovině 18. století se vžil název Červený Hrádek, což zřejmě souvisí s červenými střechami nově vybudovaného zámku Vraždů z Kunvaldu.

Administrativní údaje

Červený Hrádek je dnes administrativní součástí obce Bečváry, jeho vlastní katastrální území činí 4,3 km².

Odkaz

www.becvary.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK