Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice

kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice
*

Kolín, Kláštery

U zrodu kláštera kapucínů v Kolíně stálo samotné město, neboť radní se dopisem z 20. října 1660 obrátili na provinciála kapucínského řádu P. Samuela Greifenfelsa, aby do Kolína vyslal řeholníky na výpomoc při duchovní obnově. Žádosti bylo vyhověno na sjezdu představených kapucínského řádu v Pasově 18. května 1661 a do Kolína byli vysláni dva kapucínští bratři Vojtěch Václav Celler (rodák z Kolína) a Ladislav Perlenec, záměr schválil v roce 1661 arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu a v roce 1662 i císař Leopold I. Kapucíni se ubytovali zprvu v malém domku na rohu dnešní Rubešovy ulice a věnovali se shromážďování peněz na stavbu kláštera a kostela, na který přispěli zejména Eleonora Nosticová z Lobkovic, Zuzana Čábelická ze Soutic, Adam Schofmann z Hammerlesu na Konárovicích, Bedřich z Trauttmansdorfu, Václav Jiří Holický ze Šternberka na Radovesnicích a další. Dne 31. května 1664 byla sice uzavřena smlouva na zakoupení pozemků před Horskou bránou, ale jelikož zatím nebyl dostetčný obnos pro zahájení stavby, dne 13. října 1664 povolil arcibiskup Harrach zřídit v domku, kde bydleli mniši, provizorní kapli k provádění bohoslužeb.

Základní kámen k novostavbě konventu byl položen až v roce 1666, autorem projektu v raně barokním stylu byl řádový stavitel P. Bruno z Českých Budějovic. Již v zimě 1667 bylo jedno křídlo dokončeno tak, že se do kláštera oba mniši mohli přestěhovat. Stavba se však protahovala a zcela dokončena byla až v roce 1671, kdy kostel vysvětil 28. června arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka. V roce 1672 byla do kláštera zavedena městská voda. Klášter i s kostelem byl přestavěn v letech 1739–41 a po požáru v roce 1796, který těžce poškodil budovy konventu i přilehlého kostela. Dnešní úprava fasád, která se použitou rustikou, tvarem oken a tvary štítů vymyká řádovým zvyklostem, pochází z přestavby v letech 1908–13. Klášter byl uzavřen v roce 1950 a po adaptaci v letech 1950–53 v něm byl do roku 1990 umístěn internát obchodní akademie. Od roku 1991 slouží jako noviciát jezuitského řádu Milosrdných bratří a Centrum spirituality a duchovních cvičení.

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice je jednolodní, prostý, neorientovaný (obrácený presbytářem k jihu). Dnešní severní průčelí pochází z přestavby v letech 1908–13, nad původním raně barokním vstupním portálem z roku 1671 se dochovala mnohokrát opravovaná nástěnná malba sv. Trojice z roku 1902, další soudobé malby ve zbylých štukových rámech (pod římsou dva a ve štítu původně s freskou sv. Františka) byly překryty fasádou při opravě po roce 1950. V té době bylo ke vstupnímu průčelí přeneseno sousoší sv. Barbory a sv. Jana Nepomuckého.

Interiér kostela je sklenut třemi poli valené klenby, oddělenými pasy. Na střední pole navazují z obou stran postranní kaple, presbytář je zúžen a sklenut také valenou klenbou se styčnými výsečemi. Unikátní a poměrně ojedinělou památkou je výmalba** kostela v beuronském stylu od pražského malíře M. Matouše z roku 1903, což dokládá nápis v podkruchtí. V roce 1913 doplnil malby freskami českých patronů František Urban.

Novobarokní hlavní oltář pochází z roku 1881, ostatní zařízení v pseudobyzantském stylu vyrobila firma bratří Bušků ze Sychrova v letech 1910–14. Na kruchtě jsou varhany z roku 1908 od kutnohorského varhanáře Jana Tučka, v roce 2013 byly opraveny varhanářem Ivanem Bokem. V sanktusníku nad presbytářem se dochoval zvon z roku 1797, ulitý pražským zvonařem Janem Václavem Kühnerem, zdobený vavřínovými girlandami, reliéfem sv. Trojice a nápisem: 1797 I(OHANN) W(ENZEL) K(ÜHNER).

Konvent tvoří jednopatrové budovy (stavěné do půdorysu písmene F = František z Assisi) navazují na závěr kostela, který uzavírá takto vzniklý čtvercový rajský dvůr, obklopený přízemním ambitem. Ve východním křídle je velký refektář klenutý valenou klenbou, v jižním křídle je kuchyně a cely mnichů jsou uspořádány v prvním patře. Celková podoba kláštera se plně podřizuje řádovým předpisům, vycházejícím ze vzorového projektu P. Antonia z Pordenone z roku 1603 a v souladu s pravidly kapucínské řehole tak má konvent i kostel velmi skromnou architektonickou dispozici a uměleckou výzdobu. Uprostřed rajského dvora stojí druhotně umístěná socha sv. Jana Nepomuckého.

Prohlášení za památku

Klášter kapucínů je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 33526/2–736.

Fotogalerie

Kolín - kapucínský klášter, celková situace kláštera na Kutnohorském předměstí (2017)Kolín - kapucínský klášter, celkový pohled od severu (2017)Kolín - kapucínský klášter, celkový pohled od severozápadu (2017)Kolín - kapucínský klášter, celkový pohled z ptačí perspektivy (2017)Kolín - kapucínský klášter, celkový pohled od jihovýchodu (2017)Kolín - kapucínský klášter, severní průčelí kostela Nejsvětější Trojice (2017)Kolín - kapucínský klášter, štít klášterního kostela Nejsvětější Trojice (23. 6. 2013)Kolín - kapucínský klášter, severní průčelí klášterního kostela Nejsvětější Trojice (2017)Kolín - kapucínský klášter, malba v severním průčelí klášterního kostela (2016)Kolín - klášter kapucínů, klášterní kostel Nejsvětěší Trojice od východu (23. 6. 2013)Kolín - kapucínský klášter, vstup (2016)Kolín - kapucínský klášter, rajský dvůr (2018)Kolín - kapucínský klášter, rajský dvůr (2018)Kolín - kapucínský klášter, ochoz kolem rajského dvora (2018)Kolín - kapucínský klášter, západní chodba (2018)Kolín - kapucínský klášter, oihled na budovu konventu od jihovýchodu (2018)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, pohled do presbytáře (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, hlavní oltář a klenba presbytáře (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, malba na vítězném oblouku (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, pohled na kruchtu (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, nápis o výmalbě kostela (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, výmalba stropu (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, napojení presbytáře k lodi na západní straně (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, lunety (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, výmalba v beuronském stylu (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, ornamentální i rostlinná výzdoba (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, východní kaple (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, beurónské motivy na východní stěně (2016)Kolín - klášterní kostel Nejsvětější Trojice, západní kaple (2016)

Mapa

Poloha

Kapucínský klášter stojí na Kutnohorském předměstí v těsném sousedství historického jádra města.

GPS: 50°1'35.820"N, 15°12'13.080"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK